باز کردن پورت به غیر 443 بروی SSL Proxy squid

# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports

رو به
# Deny CONNECT to other than secure SSL ports

http_access allow CONNECT !SSL_ports

تغییر بدید

دیدگاهتان را بنویسید