معرفی SSL ابزاری لینوکسی openssl

فایل اصلی Cetificate به فرمت PEM یا der هستند و میتوان از این فرمت ها همه نو فایل ساخت مثلاcsr

در کل باید گفت 2 نوع Encoding

der و Pem داریم که با فرمت آن در انتهای هر فایل فایل های اصلی هر گواهی مشخص شده اند

 

http://stackoverflow.com/questions/13732826/convert-pem-to-crt-and-key

 

https://www.decalage.info/security/cert4tests

strongswan on ubuntu

https://doc.pfsense.org/index.php/IKEv2_with_EAP-MSCHAPv2

https://hub.zhovner.com/geek/universal-ikev2-server-configuration

strongSwan 5: How to create your own private VPN

 

https://gist.github.com/aguegu/f4a86d7e9992d4296e93

 

https://github.com/jawj/IKEv2-setup

 

https://raymii.org/s/tutorials/IPSEC_vpn_with_Ubuntu_15.04.html

 

https://www.howtoforge.com/tutorial/strongswan-based-ipsec-vpn-using-certificates-and-pre-shared-key-on-ubuntu-16-04

 

https://trick77.com/strongswan-5-vpn-ubuntu-14-04-lts-psk-xauth