راهنمای استفاده از دستور dig

با سلام فکر کنی من یک لینوکس دارم که BIND utility روش نصب هست و DNS خود سرور 8.8.8.8 گوگل است حال میخواهم DNS زیر ساخت ایران رو هم تست کنم و ببینم به اسم yahoo.com چند ms جواب میده

 

 

root@unbound ~]# dig @217.218.155.155 yahoo.com

حال یم مثل هم برای LEVEL 3 می زنیم

 

root@unbound ~]# dig @4.2.2.4 yahoo.com

اگر روی خود سرور DNS سرور  دارید

 

 

root@unbound ~]# dig @127.0.0.1 yahoo.com

نویسنده رامین ملک قاسمی

 

 

 

RPM install and remove

Installing Package:

To install a rpm package using command line on redhat based system use -i command line switch with rpm command.

# rpm -i package-1.2.3.rpm

Removing Package:

In case if we need to remove any package use -e command line switch with package name.

# rpm -e package-1.2.3.rpm