راه اندازی OBFS proxy

لینک 1

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7035-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-obfsproxy-%D8%B1%D9%88%DB%8C-CentOS6

لینک 2

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7015-Obfuscated-Proxy-OBFSPROXY-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87

لینک 3

 

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7125-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-obfsproxy-%D9%88-fteproxy-%D8%B1%D9%88%DB%8C-windows

کانکشن 1

http://www.rodfile.com/juhig6wzso26

کانکشن 2

http://www.mediafire.com/download/16fqachzrs976i7/Multi+Connnection-ownserver.zip

 

لینک فارسی

http://www.rmalekghasemi.ir/file/fte.pdf

 

http://www.no-filter.com/forum/showthread.php/7125-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-obfsproxy-%D9%88-fteproxy-%D8%B1%D9%88%DB%8C-windows

Error معمول Radius server

Maximum check online fails reached
ببینید در اکانتینگ ها برنامه میآید وضعیت آنلاین بودن بوزر را در بازه های زمانی تعیین شده ای از NAS شما درخواست میکند و اگر چند بار نتواند روتر به این موضوع پاسخ بدهد یوزر را قطع میکند
این مورد به این منظور است که اگر یوزر به صورت ناگهانی قطع شد بدون اینکه اطلاعات قطعی را به روتر بفرستد برای حذف از لیست کاربران آنلاین کاربر به صورت خودکار قطع حساب تا از حسابش بیهوده کاسته نشود.

User Traffic quota has been exceeded
مقدار تعیین شده ترافیک برای کاربر پاین یافته است

Maximum number of concurrent logins reached
تعداد لاگین همزمان یوزر به پایان رسیده است و شما بیش از این نمیتوانید با آن کاربر اجازه اتصال بگیرید.

No rule can be applied
در این مورد چون دقیقا با این اکانتینگ زیاد کار نکرده ام نمیدانم معنی این مورد در اینجا چیست.معنی عمومی آن این میشود که هیچ قانون و مورد قابل انطباق به این مورد پیدا نشده است .

 

http://kerman.sinet.ir/error.htm