DISA چیست

DISA (دیزا) مخفف کلمات Direct Inward System Access می باشد. در سامانه های تلفنی DISA یک قابلیت می باشد که این امکان را فراهم می سازد تا افرادی که از خارج از سامانه تماس می گیرند بتوانند به شماره های داخلی مرکز تلفن به طور مستقیم دست یابند.
به بیانی دیگر فرض کنید فردی با خطوط شهری مرکز تلفن تماس می گیرد و سیستم پس از هویت سنجی یک بوق آزاد در اختیار وی قرار می دهد. این بوق در واقع یک خط داخلی آزاد است که تماس گیرنده را قادر می سازد همانند یک کاربر داخلی شماره مورد نظر خود را شماره گیری نماید.
نرم افزار Asterisk از این قابلیت پشتیبانی می نماید که توسط دستور DISA قابل استفاده می باشد. ساختار دستور DISA به دو شکل زیر می باشد

• DISA(passcode[,context[,callerid[,mailbox[@vmcontext]]]])
• DISA(password file[,callerid[,mailbox[@vmcontext]]])

یک نمونه از نحوه استفاده از این دستور نمونه زیر می باشد

exten => s,1,DISA(no-password,local)

طبق این نمونه تماس گیرنده بدون نیاز به وارد نمودن رمز عبود یک بوق آزاد از context با نام local دریافت خواهد نمود.