وب سایت شخصی مهندس رامین ملک قاسمی

مقالات شبکه و کامپیوتر

Archive for the 'Zabbix' Category

Install zabbix On centos 7

posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Install zabbix On centos 7 بسته هستند

How Create Custom Graph in Zabbix

https://www.zabbix.com/documentation/4.0/manual/config/visualisation/graphs/custom
https://www.zabbix.com/documentation/2.0/manual/config/visualisation/graphs/custom
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای How Create Custom Graph in Zabbix بسته هستند

Edit Cache Size For zabbix

https://www.zabbix.com/forum/zabbix-troubleshooting-and-problems/50768-please-increase-cachesize-configuration-parameter
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Edit Cache Size For zabbix بسته هستند

Install zabbix on ubuntu

https://www.zabbix.com/download?zabbix=4.0&os_distribution=ubuntu&os_version=16.04_xenial&db=mysql&ws=apache
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Install zabbix on ubuntu بسته هستند

Download Zabbix By OS

https://www.zabbix.com/download?zabbix=4.4&os_distribution=centos&os_version=6&db=&ws=
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Download Zabbix By OS بسته هستند

Download Zabbix Appliance

https://www.zabbix.com/download_appliance
posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای Download Zabbix Appliance بسته هستند

official Zabbix Template

https://share.zabbix.com/official-templates/all/page2
https://www.zabbix.com/integrations

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/zabbix Template.zip

posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای official Zabbix Template بسته هستند

How add mikrotik Devieces in zabbix

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/Zabbix mikrotik Add Host.mp4

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/How To Check Mikrotik Router SNMP Service From Zabbix Server.mp4

http://www.rmalekghasemi.ir/file/zabbix/SNMP and traffic monitoring mikrotik on zabbix.mp4

posted by ramin_malek in Zabbix and have دیدگاه‌ها برای How add mikrotik Devieces in zabbix بسته هستند