وب سایت شخصی مهندس رامین ملک قاسمی

مقالات شبکه و کامپیوتر

Archive for the 'Wireless' Category

MUM mikrotik For Wireless

http://www.rmalekghasemi.ir/file/mum-Wireless.pdf

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای MUM mikrotik For Wireless بسته هستند

Wireless Gain Anttena

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای Wireless Gain Anttena بسته هستند

Wirelss connctors type

https://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Description=Antenna%20Pigtail%20Cable&Submit=ENE

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای Wirelss connctors type بسته هستند

Ezmanager teletronics Radio Manager

http://www.rmalekghasemi.ir/file/ezManager3.4.zip

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای Ezmanager teletronics Radio Manager بسته هستند

wlan Channel

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای wlan Channel بسته هستند

Define Bandwidth

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای Define Bandwidth بسته هستند

How microwave work

https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای How microwave work بسته هستند

Multi user MIMO

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%87

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای Multi user MIMO بسته هستند

Frequency Guide

2.4

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels#2.4.C2.A0GHz_.28802.11b.2Fg.2Fn.29

 

5.8

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels#5.C2.A0GHz_.28802.11a.2Fh.2Fj.2Fn.2Fac.29.5B18.5D

 

در هم دو باند هر ریز فرکانس Channel width

1MHRZ

رو دارد که فرکانس انتخابی شما در رادیو به عنوان فرکانس مرکزی قرار می گیرد نصفش رو به بالا و نصفش رو به پایین فرکانس مرکزی است

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای Frequency Guide بسته هستند

Convert dbm to mv

http://www.mogami.com/e/cad/db.html

posted by ramin_malek in Wireless and have دیدگاه‌ها برای Convert dbm to mv بسته هستند